Hełmy i Nauszniki BHP

Oznakowanie Kasków I Wymagania Bezpieczeństwa

Oznakowanie Hełmów I Wymogi Bezpieczeństwa

Prawodawstwo UE  rozróżnia dwa obszary regulacji dotyczących środków ochrony indywidualnej. Pierwsza została omówiona w dyrektywie 89/656/EWG , która określa  obowiązki pracodawcy w  zakresie zapewnienia bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej. Przepisy tej dyrektywy obejmują również obowiązki pracodawców związane z koniecznością stosowania środków ochrony indywidualnej. Hełmy ochronne i maski ochronne powinny być odpowiednio dobrane przez pracodawcę na podstawie analizy ryzyka i dostarczone pracownikom nieodpłatnie. Pracodawca jest również odpowiedzialny za konserwację hełmów ochronnych i ich wymianę, w szczególności, gdy używane elementy mają obniżone właściwości ochronne.

Drugi obszar regulacji w zakresie środków ochrony indywidualnej związany jest z Rozporządzeniem 2016/425/UE. Dotyczy zasad wprowadzania produktów na wspólny rynek, czyli oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ergonomii (BHP). W związku z tym kaski powinny spełniać wymogi rozporządzenia, o którym mowa powyżej. Z wymagań tych wynika, że ​​producent kasków — lub jego upoważniony przedstawiciel — jest odpowiedzialny za zgodność wyrobów wprowadzanych na rynek UE z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, co potwierdza umieszczenie na wyrobie znaku CE .

Minimalne informacje, które powinny znaleźć się na kasku to:

  • Europejski numer standardowy
  • nazwa lub logo producenta
  • rok i kwartał produkcji
  • rodzaj kasku
  • rozmiar.

Kask oferujący dodatkowe funkcje ochronne może również posiadać na skorupie etykietę z informacjami dotyczącymi:

  • właściwości elektroizolacyjne,
  • odporność na siły boczne,
  • odporność na rozpryski stopionego metalu,
  • odporność na bardzo wysokie temperatury,
  • odporność na bardzo niskie temperatury.

Instrukcja obsługi / Instrukcje bezpieczeństwa  Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425/UE producent jest zobowiązany do umieszczenia w swojej dokumentacji technicznej informacji dotyczących bezpieczeństwa kasku. Do wszystkich hełmów ochronnych powinna być dołączona instrukcja obsługi/instrukcje bezpieczeństwa, które powinny zawierać wszystkie istotne informacje, takie jak zabezpieczenia, metody regulacji, sposób prawidłowego dopasowania hełmu na głowie użytkownika, konserwacja, przechowywanie oraz naprawy/wymiana. Instrukcje te powinny być jasne i zrozumiałe.

Sklep BHP PremioSafe zaprasza do naszego sklepu z produktami ochronnymi.